เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิทยาลัย

อัตลักษณ์
     เป็นคนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาชีพ

เอกลักษณ์
     คุณธรรมเบ่งบาน นักปฏิบัติการมืออาชีพ