วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
   มุ่งผลิต พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง และส่งเสริมนวัตกรรมสู่มาตรฐาน

พันธกิจ
   1. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน
   2. พัฒนาหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ
   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ
   4. สร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิชาชีพให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ยกระดับให้ได้มาตรฐาน
   5. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   6. จัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สถานประกอบการและชุมชน
   7. บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
   8. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าประสงค์
   1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดี เป็นกำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
   2. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของตลาดแรงงาน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ
   3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูงทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills เป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพและทัศนคติเชิงบวก ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
   4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และโครงงานวิชาชีพ ได้รับการยกระดับให้มีมาตรฐาน ได้รับการรับรอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้
   5. มีภาคีเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
   6. การจัดการอาชีวศึกษาในทุกมิติได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง สถานประกอบการ ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
   7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ บริการวิชาการ วิชาชีพ มีจิตอาสา เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
   8. ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน สามารถยกระดับภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ เป็น Smart College สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย