พระราชบัญญัติและมาตรฐานการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 30 ส.ค. 2561) แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (22 มกราคม 2563) แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558