แผนการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1