การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)

คลิกที่นี่

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิกที่นี่

O36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิกที่นี่

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

คลิกที่นี่

O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คลิกที่นี่

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิกที่นี่