การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิกที่นี่

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิกที่นี่

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิกที่นี่