การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิกที่นี่