การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริการเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกที่นี่

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกที่นี่

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิกที่นี่

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิกที่นี่