การบริหารงาน

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหาร

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

คลิกที่นี่

O11 รายงายการกับกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิกที่นี่

O13 คู่มือหรือมาตราการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่

O14 คู่มือหรือมาตราการให้บริการ

คลิกที่นี่

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิกที่นี่

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิกที่นี่

O17 E-Service