ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

 

จำนวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับ

สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม (คน)

1

การบัญชี

104

117

83

304

2

การตลาด

39

60

40

139

3

การจัดการสำนักงาน

34

29

-

63

4

การเลขานุการ

-

-

3

3

5

ธุรกิจค้าปลีก

2

8

4

14

6

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

137

123

97

357

7

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา)

54

39

44

137

8

วิจิตรศิลป์

22

25

12

59

9

การออกแบบ

21

20

16

57

10

คอมพิวเตอร์กราฟิก

79

72

64

215

11

แฟชั่นและสิ่งทอ

8

9

-

17

12

อาหารและโภชนาการ

84

86

92

262

13

คหกรรม

2

4

3

9

14

คหกรรม (เรือนจำ)

-

15

-

15

15

การโรงแรม

24

41

44

109

16

การท่องเที่ยว

17

39

22

76

รวม

633

681

524

1,838

 

จำนวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

ลำดับ

สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

รวม (คน)

1

การบัญชี

101

82

183

2

การตลาด

31

41

72

3

การจัดการ

10

10

20

4

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

53

20

73

5

เทคโนโลยีดิจิทัล

62

51

113

6

วิจิตรศิลป์

3

3

6

7

การออกแบบ

4

4

8

8

ดิจิทัลกราฟิก

15

16

31

9

ดิจิทัลกราฟิก(ส-อา)

14

15

29

10

เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

3

-

3

11

อาหารและโภชนาการ

64

61

125

12

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

4

5

9

13

การโรงแรม

18

21

39

14

การท่องเที่ยว

-

15

15

15

การจัดประชุมและนิทรรศการ

10

2

12

รวม

392

339

731