ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

ข้าราชการ

46

1. ผู้บริหาร

3

2. ข้าราชการครู

43

3. ข้าราชการพลเรือน

-

ลูกจ้างประจำ

7

1. ทำหน้าที่สอน

1

2. ทั่วไป/สนับสนุน

6

พนักงานราชการ

7

1. ทำหน้าที่สอน

6

2. ทั่วไป/สนับสนุน

1

พนักงานปฏิบัติงาน มาตรา ๓๘ ค. (๒)

-

1. ทำหน้าที่สอน

-

2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

ลูกจ้างชั่วคราว

87

1. ทำหน้าสอน

37

2. ทั่วไป/สนับสนุน

50

รวม

147